6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

İşbu formu doldurarak, veri Sarnıç Döner  (“Şirket”) yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi şirketimize iletebilirsiniz. Bu haklarınıza ilişkin ayrıntılı açıklamalar Şirketimize ait ‘’www.sarnicdoner.com.’’ internet sitesinde de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda ve Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 1. BAŞVURU YÖNTEMLERİ Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirket’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize yapılacak başvurular, işbu başvuru formunun çıktısı alınarak, aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerden birisiyle yapılabilecektir:

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresAçıklama  
Yazılı BaşvuruPROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2902 CAD. NO: 7 İÇ KAPI NO: 3 ÇANKAYA/ ANKARAZarfın üzerine “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u gereğince bilgi talebi” yazılarak işbu başvuru formu imzalı ve doldurulmuş ve başvuru ekleri eklenmiş şekilde gönderilmelidir
Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla Başvuruinfo@sarnicdoner.comE-postanın konu kısmına “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi talebi” yazılarak işbu başvuru formu imzalı ve doldurulmuş bir biçimde taranmalı ve başvuru ekleri eklenmiş bir şekilde gönderilmelidir.  
Sisteme Kayıtlı Elektronik Posta Adresiyle Başvurukvkk@sarnicdoner.comE-postanın konu kısmına “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi talebi’’ yazılarak işbu başvuru formu imzalı ve doldurulmuş bir biçimde taranmalı ve başvuru Ekrem Coşkun Gıda | İlgili Kişi Başvuru Formu | sf. 2/4 ekleri eklenmiş bir şekilde gönderilmelidir.

2. İLGİLİ KİŞİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aşağıda yer alan iletişim ve kimlik kategorisindeki veriler Şirketimizin başvurunuzu en iyi şekilde değerlendirebilmesi için talep edilmektedir. İlgili kişi aşağıda belirteceği kimlik ve iletişim kategorisindeki verilerin gerçek ve güncel olduğundan emin olmalıdır.

Adı – Soyadı: 
T.C. Kimlik No: 
Telefon Numarası: 
Adres: 
E-posta Adresi: 
Şirketimizle Olan İlişkiniz:Müşteri [….] İş Ortağı [….] Ziyaretçi [….] Çalışan Adayı [….] Çalışan [….] Eski Çalışan[….] Diğer (lütfen belirtiniz) ……………..

.

3. İLGİLİ KİŞİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum
 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum
 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum

 4. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

Aşağıdaki kısma ise kişisel verilerinize ilişkin Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı bir şekilde yazmanızı ve talebinize ilişkin tüm bilgi ve belgelerinizi başvurunuza eklemenizi rica ediyoruz.

 

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ: Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.

 Adresime gönderilmesini istiyorum.
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden teslim almak istiyorum.

6. ŞİRKET’İN BEYANI İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

7. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI Yukarıda belirttiğim taleplerim doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Ekrem Coşkun Gıda | İlgili Kişi Başvuru Formu | sf. 4/4 Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilmesini ve tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Tarafıma yapılacak bilgilendirmenin yukarıda işbu formun 5. Bölümünde işaretlediğim yöntem ile yazılı olarak tarafıma iletilmesini talep ediyorum. Tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğuna eminim. Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi, belge talep edebileceğini, işbu başvuru formunda yer verdiğim kişisel verileri ise başvuru süreci yönetebilmek adına istediğini ve yetkili mercilerin resen veya talebi dışında başkaca kurum ve kişilere aktarılmadığını tereddüte mahal vermeyecek şekilde anladım.

İlgili Kişi/ Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :